Office Bearrers


Current Office Bearers


Chairman

M.Kamaraj

Vice Chairman and Online Membership Chair 

 N.Sampathkumar

Vice Chairman 

Srinivasa Rao Bakshi

Vice Chairman

 G.S.Shankar

Secretary

Shubrajit Bhaumik

Joint-Secretary

Sushanta Kumar Panigrahi

Treasurer

R.J.Venkatesh

Young Member Chair

R.V.Chari

 Chair Newsletter

T.M.Sridhar


EXCEUTIVE COMMITTEE MEMBERS


C.Renganathan

Murugaiyan

V.Kumara Subramaniam

S.P.Rajinikanth

G.Sajikumar

S.Krishnaswamy

R.Jayagovindan

V.P.Parthasarathy

K.M.Veerabhadran

Gopal Kidao

D.Ravikumar

Balasubramanian

Fanish Tiwari

V. Pari


Past Chairs of ASM International Chennai Chapter


 

T.Sundararajan

U.Kamachi Mudali

B.S.Murty

B.K.Venkatesh

V. L.Sridharan

Bhanu Shankar Rao


ASM Trustee-elect, ASM International


Dr. U. Kamachi Mudali

 

Comments are closed.